หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 หลักการทำงาน และการเลือกใช้คอมพิวเตอร์

    • 2.1 การทำงานขั้นพื้นฐานของคอมพิวเตอร์

    • 2.2 องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์

    • 2.3 หลักการเลือกคอมพิวเตอร์