หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนเทศ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ระบบสารสนเทศ

   • 1.1 ความหมายของระบบสารสนเทศ

   • 1.2 องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ

   • 1.3 ประเภทของระบบสารสนเทศ

   • 1.4 ลักษณะของระบบสารสนเทศที่ดี