การทำหน้าสารบัญและการเชื่อมโยงด้วย Box

การทำหน้าสารบัญและการเชื่อมโยงด้วย Box

1. เปิดหน้าเอก่สารที่เราต้องการทำปุ่มเชื่อมโยงขึ้นมาหรือหน้าสารบัญ

2. ทำการแทรกกล่องขึ้นมา โดยไปที่เครื่องมือ Insert Box เลือกกล่องสีอะไรก็ได้ จากนั้นลากคลุมกล่องให้พอดีกับข้อความหรือตามที่เราต้องการ

3. ใส่ลิ้งให้กับกล่อง โดย คลิกขวาที่กล่อง จากนั้นเลือก Chang Link เพื่อสร้างลิ้งเชื่อมโยงให้กับกล่อง

4. กำหนดหน้ากระดาษที่ต้องการเชื่อมโยง

Link Type : คือ ประเภทของลิ้งที่ต้องการ (ในที่นี้ให้เลือกเป็น Page )

Link Target : คือ กำหนดหน้าที่เราต้องการ

5. เมื่อตั้งค่าคุณสมบัติของกล่องให้เป็นปุ่มเชื่อมโยงเสร็จแล้วให้ส่งกล่องไปไว้ด้านหลังของหน้าสารบัญ โดยสามารถเลือกใช้ตามคุณสมบัติดังรูป

การใส่ปุ่มปิด Close

ให้นักเรียนแทรกปุ่มปิด จากนั้น คลิกขวา Chang Link ตามข้อที่ 3 จากนั้น Link Type ให้เลือกเป็น Close Window