Python Programming

ภาษาไพธอน เป็นภาษาที่เกิดขึ้นใหม่เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาคอมพิวเตอร์ทั่ว ๆ ไปที่นำมาใช้ในการเรียนการสอนในระดับวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย เช่น ภาษา Pascal ภาษาซี ภาษาจาวา เป็นต้น ซึ่งทั้ง 3 ภาษาที่กล่าวมาข้างต้น มักจะนำมาสอนในสาขาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ได้แก่ วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ในปีแรกของการเรียนเพื่อเป็นขั้นพื้นฐานให้กับนักศึกษา


ในการเขียนเว็บเพจเนื้อหาเรื่องนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำเพื่อน ๆ ครู อาจารย์และผู้สนใจหันมาหาภาษาทางเลือก ที่ข้าพเจ้าได้นำมาทดลองใช้สอนกับนักศึกษาแล้วปรากฏว่า นักศึกษาจะศึกษา เรียนรู้ได้เร็วกว่าภาษาแบบดั้งเดิมมาก เนื่องจากภาษาไพธอนทำงานแบบอินเตอร์พรีเตอร์ มี python shell ที่ให้เขียนคำสั่งเพียงบบรทัดเดียวได้ เมื่อกดปุ่ม Enter โปรแกรมจะรันทันที เมื่อเขาพิมพ์จนไม่เกิด error จึงได้ให้เขียนคำสั่งแบบหลาย ๆ บรรทัดด้วย New window จาก IDLE (python GUI) จำนวนบรรทัดที่เขียนมีความกระชับและสั้นกว่า


จากการค้นคว้าด้วย google ปรากฏว่ามีหลายๆ สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศเริ่มหันมาใช้ภาษาไพธอนมากขึ้น เช่น มหิดล เกษตรศาสตร์ จุฬา พระจอมเกล้าลาดกระบัง ส่วนในต่างประเทศเริ่มสอนกันในระดับมัธยมศึกษา และวิทยาลัย