๒. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุน

๒.๑ การจัดทำข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนและรายวิชา

๒.๒ ดำเนินการตามระบบช่วยเหลือนักเรียน

๒.๓ การปฏิบัติงานวิชาการ และงานอื่น ๆ ของสถานศึกษา

งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

๑. การกำหนดหน้าที่รับผิดชอบและมอบหมายนอกจากการสอนในปีการศึกษา ๒๕๖๔

- หัวหน้างานพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีและงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑

- หัวหน้างานระบบข้อมูลสารสนเทศ

- หัวหน้างานโสตทัศนศึกษา

หลักฐานอ้างอิง : คำสั่งหน้าที่รับผิดชอบงานพิเศษ

๒. การปฏิบัติงานในหน้าที่แม่ครูและการดูแลนักเรียน

- ปฏิบัติหน้าที่ แม่ครู ประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

- ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปีการศึกษา

- จัดทำเอกสารประจำชั้น ดังนี้สมุดบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง บันทึกการเรียนการสอนของทุกวัน การออม แบบประเมิน SDQ การคัดกรองนักเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล

- ประสานติดต่อกับผู้ปกครองเป็นกรณีเฉพาะที่มีปัญหาและได้หารือและแก้ไขปัญหานักเรียนเป็นรายบุคคล

- เชิญผู้ปกครองมาพบในบางกรณี

เอกสารอ้างอิง : รายงานโครงการเยี่ยมบ้าน รูปภาพ บันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง

ข้อมูลรายบุคคล

๓. การปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเวรประจำวันอังคาร

- ดูแลการเดินทางมาโรงเรียนและการเดินทางกลับบ้านของนักเรียน

- เป็นผู้อนุญาตให้นักเรียนออกนอกสถานศึกษาในเวลาเรียน

- ติดต่อประสานงานกับครูเวรประจำวันให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ

- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ปฏิบัติหน้าที่เวรยามเพื่อดูแลความปลอดภัยทรัพย์สินของทางราชการ (คำสั่งเวรประจำเดือน)

- ปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ น. ถึง ๐๖.๐๐ น. บันทึกเหตุการณ์ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ให้เรียบร้อยก่อนส่งมอบเวร

- ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ต้องคอยสำรวจตรวจตราอาคารสถานที่ ดูแลความเรียบร้อย หากมีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นและไม่สามารถแก้ไขด้วยตนเองได้ ให้รีบรายงานต่อหัวหน้าสถานศึกษา หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบโดยเร่งด่วน

- ให้ส่งสมุดบันทึกเวรยามหลังจากปฏิบัติหน้าที่ที่โต๊ะเจ้าหน้าที่งานสารบรรณเพื่อให้เวรกลางคืนนำสมุดไปบันทึกเหตุการณ์ในช่วงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

๒.๔ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่าย และหรือสถานประกอบการ

  • จัดทำเพจ Facebook ,Lineและเว็บไซต์ของโรงเรียน

https://www.facebook.com/mysschool

Line Official : MYS School