ใบแสดงผลการทดสอบสมรรถนะของนักเรียนในโครงการ KKU Smart Learning Academy

(PISA LIKE) ครั้งที่ 1 (หลังเรียน)

สหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2563

วิชา คณิตศาสตร์

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ม.3 ปีการศึกษา 2563 (Math) .pdf

วิชา วิทยาศาสตร์

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ม.3 ปีการศึกษา 2563 (Sci) .pdf

วิชา ภาษาอังกฤษ

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช ม.3 ปีการศึกษา 2563 (Eng) .pdf