เรื่องที่ 1 เทคโนโลยีกับการออกแบบด้วยโปรแกรม Google Sketchup 8

จุดประสงค์การเรียนรู้เรื่องที่ 1

หลังจากนักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาเรื่องที่ 1 เทคโนโลยีกับการออกแบบด้วยโปรแกรม Google SketchUp 8 แล้ว นักเรียนสามารถ

  1. อธิบายระดับของเทคโนโลยีได้ (K)

  2. บอกประโยชน์ของเทคโนโลยีกับการออกแบบได้ (K)

  3. ติดตั้ง และใช้งานโปรแกรม Google SketchUp 8 ได้ (P)

  4. มีเจตคติที่ดีต่อการออกแบบด้วยเทคโนโลยี (A)

สาระการเรียนรู้

1.1 เทคโนโลยีกับการออกแบบ

1.2 รู้จักกับ Google Sketchup 8

1.3 การติดตั้งโปรแกรม Google Sketchup 8

1.4 ส่วนประกอบของโปรแกรม Google Sketchup 8

1.5 พื้นที่การทำงานใน Google SketchUp 8

1.6 การเลือกแม่แบบในการใช้งาน Google Sketchup 8

1.7 มุมมองต่างๆ ใน Google Sketchup 8

1.8 แกนอ้างอิงใน Google Sketchup 8

1.9 การตั้งค่ามาตราส่วนและหน่วยวัดใน Google Sketchup 8

1.10 การเปิดใช้ชุดเครื่องมือต่างๆ ใน Google Sketchup 8