4.5 การคัดลอกวัตถุ

4.5 การคัดลอกวัตถุ

การคัดลอกวัตถุด้วยเครื่องมือ Move

rotate
move

และ Rotate

เครื่องมือ Move และ Rotate ยังมีความสามารถในการใช้คัดลอกวัตถุที่ต้องการได้ได้โดยใช้งานร่วมกับการกดคีย์ Ctrl เพื่อคัดลอกวัตถุที่ต้องการ สามารถคัดลอกวัตถุทีละชิ้นหรือหลายๆชิ้นได้การคัดลอกวัตถุทีละชิ้น

ขณะที่ใช้เครื่องมือ Move ย้ายวัตถุหรือใช้เครื่องมือ Rotate หมุนวัตถุให้กดคีย์ Ctrl หนึ่งครั้ง จะเป็นการคัดลอกวัตถุชิ้นนั้นออกไป เคอร์เซอร์ของเครื่องมือจะมีเครื่องหมาย + ขึ้นมา โดยขณะใช้เครื่องมือ Move เราจะได้วัตถุเพิ่มขึ้นและเลือกจัดวางใจตำแหน่งที่ต้องการ และขณะที่ใช้เครื่องมือ Rotate จะได้วัตถุเพิ่มขึ้นและหมุนไปจัดวางในตำแหน่งที่ต้องการ

กดคีย์ Ctrl ขณะใช้เครื่องมือ Move

กดคีย์ Ctrl ขณะใช้เครื่องมือ Rotate

การคัดลอกวัตถุทีละหลายๆชิ้น

การคัดลอกวัตถุหลายๆชิ้นจะมีอยู่ 2 ลักษณะด้วยกันคือ

1. การคัดลอกแบบเพิ่มระยะ

วัตถุที่ถูกคัดลอกจะเพิ่มออกไปในทิศทางที่กำหนดและมีระยะห่างของวัตถุที่เท่ากัน โดยหลังจากคัดลอกวัตถุแบบปกติแล้วให้พิมพ์ค่าลงไปในช่อง Measurements ด้วยเครื่องหมาย * และ จำนวนที่ต้องการคัดลอก เช่น *3 แสดงว่าคัดลอกจำนวน 3 การคัดลอกในลักษณะนี้ นำระยะห่างหรือองศาของวัตถุต้นแบบ กับวัตถุที่ถูกคัดลอกออกไปชิ้นแรกเป็นตัวตั้งและคูณด้วยจำนวนที่ต้องการวัตถุจะถูกคัดลอกเพิ่มออกไปเป็นระยะตามระยะห่างของตัวตั้ง

2. การคัดลองวัตถุแบบแบ่งระยะ วัตถุจะถูกคัดลอกภายในระยะห่างของวัตถุต้นแบบกับวัตถุที่ถูกคัดลอกวัตถุโดยกำหนดทิศทางหรือองศาเสร็จแล้วให้พิมพ์ค่าลงไปในช่อง Measurements ด้วยเครื่องหมาย / (หาร) และจำนวนที่ต้องการคัดลอก เช่น /4 การคัดลอกในลักษณะนี้จะนำระยะห่างของวัตถุต้นแบบกับวัตถุที่คัดลอกชิ้นแรกเป็นตัวตั้งและหารด้วยจำนวนที่ตัองการ วัตถุที่คัดลอกเพิ่มเข้ามาระหว่างวัตถุต้นแบบกับวัตถุที่ถูกคัดลอกชิ้นแรกโดยแบ่งระยะห่างที่เท่ากัน

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/google-sketchup_24.html#more