3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวาดเค้าร่างโมเดล

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวาดเค้าร่างโมเดล

เครื่องมือ

ชื่อ

Line

Rectangle

Circle

Polygon

Arc

Offset

Freehand

คีย์ลัด

L

R

C

A

F

คำสั่ง

pen
rec
cir
tri
arc
offset

วาดเส้นตรงเพื่อประกอบกันเป็นพื้นผิว (ได้ทั้ง 3 แกน)

สร้างพื้นผิวสี่เหลี่ยม โดยสามารถกำหนดความกว้างและความยาวได้

วาดรุปวงกลมโดยเริ่มจากจุดศูนย์กลาง

วาดรูปหลายเหลี่ยม

วาดเส้นโค้งเริ่มจากหัวเส้น ท้ายเส้น และความโค้ง

สร้างเส้นคู่ขนานหรือเส้นขอบในหรือขอบนอก

วาดเส้นอิสระ

free