3.4 การวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon)

3.4 การวาดรูปหลายเหลี่ยม (Polygon)

tri

การสร้างวงกลม โดยใช้ (Polygon Tool) แล้วคลิกกำหนดจำนวนเหลี่ยมของรูปที่ต้องการก่อน โดยป้อนตัวเลขลงไปจากคีย์บอร์ดได้โดยตรง Sides จะอยู่มุมขวาล่างของโปรแกรม โดยให้ป้อนตัวเลขจากแป้นคีย์บอร์ดลงไปได้เลย เช่น ต้องการวาดรูป 6 เหลี่ยม ก็ให้ป้อนเลข 6 ลงไปแล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

side

โดยคลิกกำหนดจุดศูนย์กลางของวงกลม แล้วลากเมาส์ไปในทิศทางที่ต้องการเพื่อกำหนดรัศมี

หลายเหลี่ยม2

หลังจากที่วาดรูปวงกลมแล้วเราสามารถกำหนดรัศมีของวงกลมได้ โดยป้อนตัวเลขลงไปจากคีย์บอร์ดได้โดยตรง Radius จะอยู่มุมขวาล่างของโปรแกรม โดยให้ป้อนตัวเลขจากแป้นคีย์บอร์ดลงไปได้เลย เช่น ต้องการรัศมี 20 ก็ให้ป้อนเลข 20 ลงไปแล้วกดปุ่ม Enter บนคีย์บอร์ด

radius