3.7 การวาดเส้นอิสระ (Freehand)

3.7 การวาดเส้นอิสระ (Freehand)

free

การวาดเส้นอิสระ โดยใช้ (Freehand Tool) แล้วคลิกจุดเริ่มต้นที่ต้องการก่อน แล้วคลิกจุดสิ้นสุด ดังภาพ

freehand111

หากต้องการให้มีพื้นผิวให้วาดจุดสิ้นสุดบรรจบกับจุดเริ่มต้น ดังภาพ

freehand112