2.3 การเลือกส่วนประกอบของโมเดล

2.3 การเลือกส่วนประกอบของโมเดล

การเลือกวัตถุด้วยเครื่องมือ Select

วัตถุใน Google SketchUp จะแบ่งออกเป็น 6 รูปแบบด้วยกันคือ เส้น (Edge) พื้นผิว (Face) วัตถุที่ถูกรวมกลุ่ม Group/component เส้นนำหรือเส้นไกด์ Guide Line ข้อความ Text เส้นวัดขนาด Dimension Line และแผ่นหน้าตัด Section Plane เราสามารถเลือกวัตถุต่างๆ เหล่านี้ได้ด้วยเครื่องมือ Select โดยเลือกจากไอคอน Select หรือกดคีย์ Spacebar หรือเลือกจากเมนู Tool Select

การเลือกวัตถุด้วยการคลิกเม้าส์

การเลือกวัตถุดด้วยการคลิกจะแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบด้วยกันดังนี้

1. การคลิกเม้าส์ 1 ครั้งที่วัตถุจะเป็นการเลือกเฉพาะวัตถุที่ถูกคลิกเลือกเท่านั้น

2. การดับเบิลคลิกที่วัตถุจะแบ่งย่อยออกเป็น 4 รูปแบบ คือ

2.1 ดับเบิลคลิกที่พื้นผิวจะเป็นการเลือกพื้นผิวและเส้นที่อยู่รอบๆพื้นผิวที่ถูกเลือก

2.2 ดับเบิลคลิกที่เส้นจะเป็นการเลือกเส้นและพื้นผิวอยู่ติดกับเส้นที่ถูกเลือก

2.3 ดับเบิลคลิกที่วัตถุที่เป็น Group/component จะเข้าสู่โหมดแก้ไข Group/component

2.4 ดับเบิลคลิกที่ข้อความ/เส้น วัดขนาดจะเป็นการแก้ไขข้อความ

2.5 ดับเบิลคลิกที่แผ่นหน้าตัดจะเป็นการเปิด/ปิด การทำงานของแผ่นหน้าตัด

3. การทริปเปิลคลิกที่วัตถุ (คลิกเม้าส์ 3 ครั้งติดกัน) จะเป็นการเลือกวัตถุทั้งหมดบนรูปทรงเดียวกัน

การเลือกวัตถุด้วยการแดร็กเม้าส์ (Drag Mouse)

การแดร็กเม้าส์หรือการคลิกแล้วลากเม้าส์เพื่อเลือกวัตถุจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ด้วยกันดังนี้

1. การคลิกแล้วลากเม้าส์จากขวาไปซ้าย วัตถุที่อยู่ในขอบเขตของการบากเม้าส์จะถูกเลือกทั้งหมด

drag1

2. การคลิกแล้วลากเม้าส์จากซ้ายไปขวา วัตถุที่ขอบเขตของเม้าส์ลากผ่าน จะถูกเลือกทั้งหมด

การใช้คีย์ Ctrl, Shift และ Ctrl+Shift ร่วมกับเครื่องมือ Select

เราสามารถกดคีย Ctrl, Shift และ Ctrl+Shift ร่วมกับการใช้เครื่องมือ Select จะช่วยให้เลือกวัตถุหลายชิ้นเฉพาะส่วนที่ต้องการได้โดยมีรูปแบบการใช้งานดังนี้

  • Ctrl ใช้เพื่อเลือกวัตถุเพิ่ม

  • Shift ใช้เพื่อลดวัตถุที่ถูกเลือก

  • Ctrl+Shift ใช้เพื่อเลือก/ลดวัตถุ

นอกจากนี้ เรายังสามารถเลือกวัตถุทั้งหมดบนพื้นที่การทำงานได้โดยการใช้คำสั่ง Edit —> Select All หรือกดคีย์ Ctrl+A และยกเลิกการเลือกวัตถุได้ด้วยคำสั่ง Edit —> Select None หรือกดคีย์ Ctrl+T

Tips : ในกรณีที่เข้าสู่โหมดแก้ไข Group/Component การใช้คำสั่ง Select All จะเป็นการเลือกเฉพาะวัตถุที่อยู่ใน Group/Component เท่านั้น

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/select-google-sketchup.html