2.1 รู้จักกับส่วนประกอบของโมเดล

2.1 รู้จักกับส่วนประกอบของโมเดล

องค์ประกอบของวัตถุใน Google SketchUp

วัตถุหรือรูปทรงใน Google sketchup จะปรากฏไปด้วยเส้นและพื้นผิวเป็นหลัก โดยพื้นผิวจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีการบรรจบกันของเส้นตั้งแต่ 3 เส้นขึ้นไป ดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่เราวาดเส้นมาบรรจบกันในระนาบเดียวกันก็จะเกิดพื้นผิวขึ้นภายในขอบเขตของเส้นเหล่านั้น และในส่วนของพื้นผิวเองจะมีด้วยกันอยู่ 2 ด้านคือ พื้นผิวด้านนอกและพื้นผิวด้านใน ดังภาพ

google face

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/google-sketchup_3506.html