1.9 การตั้งค่ามาตราส่วนและหน่วยวัด Google Sketchup 8

1.9 การตั้งค่ามาตราส่วนและหน่วยวัด Google Sketchup 8

ในการสร้างและออกแบบโมเดลใน Google SketchUp เราสามารถกำหนดมาตราส่วนและหน่วยวัดได้ดั้งนี้

ไปที่ เมนู Windows —> Model Info

ส่วนที่ 1 เลือก Units

ส่วนที่ 2 เลือก Length Unit ประเภทหน่วยวัด ซึ่งส่วนใหญ่ที่ใช้กันในการออกแบบโมเดลพื้นฐานจะใช้เป็น Decimal และเลือก Precision เป็น 0.0000

ส่วนที่ 3 เลือกเป็น Centimeters ซึ่งเหมาะสำหรับการออกแบบโมเดลพื้นฐาน

Angle Units ใช้ในการกำหนดหน่วยย่อยของหน่วยวัดมุม และกำหนด Snapping ของมุมที่กำหนด

ที่มา : http://edkrucom.blogspot.com/2012/09/google-sketchup_14.html