1.6 การเลือกแม่แบบในการใช้งาน

1.6 การเลือกแม่แบบในการใช้งาน

หลังจากเราทำการเปิดโปรแกรมขึ้นมาเราสามารถเลือกแม่แบบเพื่อใช้งานได้ดังนี้

1. ไปที่เมนู Help

2. ไปที่ Welcome to SketchUp…

รูปภาพ30

3. เลือก Choose Template

รูปภาพ31

4. เลือกแม่แบบที่ต้องการ

รูปภาพ32

5. คลิกปุ่ม Start using Sketchup แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ