09. การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween เป็นการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบเปลี่ยนแปลงรูปร่าง

เช่น จาก สี่เหลี่ยมเป็นวงกลม หรือ จากวงกลมเป็นข้อความ เป็นต้น

วิธีการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Shape Tween

1. สร้างวัตถุที่เราต้องการ (โดยในที่นี้จะวาดรูปวงกลม)

2. ไปยังเฟรมที่เราต้องการ คลิกขวา Insert Blank Keyframe เพื่อสร้างคีย์เฟรมเปล่าขึ้นมา

Stage จะว่างเปล่าและคีย์เฟรมจะเป็นสีขาวดังรูปข้างล่างนี้

3. วาดรูปวัตถุที่เราต้องการ (ในที่นี้ วาดรูปหัวใจ)

5. จากนั้นใส่คำสั่ง Create Shape Tween โดยคลิกขวา Create Shape Tween

จากนั้นทำการทดสอบมูฟวี่ จะได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่างชิ้นงาน