07 การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween

ใบความรู้ที่ 8 Classic Tween

การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween

เป็นการทำแอนิเมชั่นเพื่อโดยเปลี่ยนคุณสมบัติของวัตถุ สี ความสว่างของสี หรือขนาดรูปร่าง เช่น ภาพที่ค่อยๆ สว่างขึ้น หรือตัวหนังสือค่อยๆ จางหายไป และสามารถทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้

1. การเคลื่อนที่หรือย้ายตำแหน่ง (Move)

การเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเป็นเส้นตรง

เคลื่อนที่พร้อมกับหมุนไปด้วย

ขั้นตอน

1. วาดวัตถุที่เราต้องการที่จะให้เคลื่อนที่

2. กำหนด คีย์เฟรมที่เราต้องการ จากนั้น Insert Keyframe

3. ย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่เราต้องการให้วัตถุเคลื่อนที่ไป (สังเกตว่า เฟรมจะเปลี่ยนสีเป็นสีเทาและมีคีย์เฟรมเพิ่มขึ้นมา)

4. จากนั้นคลิกขวาที่เฟรมไหนก็ได้ แล้วเลือก Create Classic Tween

ทำการทดสอบมูฟวี่ โดยกดปุ่ม Ctrl+Enter

2. การหมุน (Rotate)

ก็เป็นการหมุนรอบจุดศูนย์กลาง ซึ่งจุดศูนย์นั้น สามารถย้ายไปยังจุดที่เราต้องการได้ (จากข้อ 1 ทำการเคลื่อนที่)

โดยในการทำการหมุนนั้นเราต้องทำการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ Classic Tween ตามข้อที่ 1 ก่อน จากนั้นให้คลิกที่แถบ Properties แล้วเลือก Rotate แล้วจะมี CW CCW ให้เราเลือก ดังรูป

ตรง Rotate : เลือกเป็น CW

None คือ ไม่หมุน

Auto คือ หมุนในทิศทางที่ใกล้ที่สุดระหว่างคีย์เฟรมแรกกับคีย์เฟรมถัดไป

CW คือหมุนตามเข็มนาฬิกา

CCW คือหมุนทวนเข็มนาฬิกา

จากนั้น ทดสอบโดยการกด Ctrl+Enter จะได้ดังรูปข้างล่างนี้

ในรูปนี้หมายถึงการปรับอัตราความเร็วในการหมุนรอบ (ถ้าอยากให้หมุนเร็วขึ้นก็สามารถปรับได้ตามความต้องการ)

3. ปรับขนาด (Scale)

กำหนดขนาดของวัตถุให้มีความแตกต่างกันเท่านั้น ดังรูป