หน่วยที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี.pdf

ใบความรู้

  • ใบความรู้ที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ใบกิจกรรม

  • กิจกรรมที่ 2.1 สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในชีวิตประจำวัน

  • ใบกิจกรรมที่ 2.2 วิเคราะห์สาเหตุหรือปัจจัยของการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์ (งานกลุ่ม)