หน่วยที่ 1 ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

จุดประสงค์

  1. วิเคราะห์ระบบเทคโนโลยีและระบบย่อยของเทคโนโลยี

  2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

ใบความรู้

  • ใบความรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อน

  • นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ฉบับเข้าใจง่าย


ความหมายของเทคโนโลยี

THAILAND 4.0 - ประเทศไทย ยุค 4.0

หน่วย1_ระบบทางเทคโนโลยี.pdf