1.2 การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา

การแยกส่วนประกอบและการย่อยปัญหา decomposition)

การแยกส่วนประกอบเป็นวิธีคิดรูปแบบหนึ่งของแนวคิดเชิงคำนวณเป็นการพิจารณาเพื่อแบ่งปัญหาหรืองานออกเป็นส่วนย่อยทำให้สามารถจัดการกับปัญหาหรืองานได้ง่ายขึ้นเพื่ออธิบายแนวคิดนี้ให้นักเรียนพิจารณารูปจักรยานดังรูป


จักรยานประกอบด้วยล้อแฮนด์โครงจักรยานระบบขับเคลื่อนหรืออื่น ๆ ถ้ามองในรายละเอียดของล้อจักรยานจะเห็นว่าประกอบด้วยยางล้อวงล้อและซี่ลวดหรือถ้าพิจารณาชุดขับเคลื่อนก็จะพบว่าประกอบด้วยเฟืองโซ่และบันไดเมื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาเขียนเป็นแผนภาพจะได้ดังรูป 1.4


การแบ่งส่วนประกอบของวัตถุนั้นสามารถพิจารณาให้ละเอียดย่อยลงไปได้อีกหลายระดับ แต่ไม่ควรแยกย่อยรายละเอียดให้มากเกินความจำเป็นทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับบริบทที่สนใจการแยกส่วนประกอบอาจเป็นขั้นตอนแรกของการพัฒนานวัตกรรมเนื่องจากทำให้เห็นหน้าที่การทำงานของแต่ละส่วนประกอบย่อยอย่างชัดเจนเมื่อพิจารณาส่วนประกอบย่อยต่าง ๆ เหล่านั้นอย่างเป็นอิสระต่อกันแล้วสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในบริบทอื่นได้เช่นจากการแยกส่วนจักรยานนักเรียนอาจแยกระบบขับเคลื่อนไปใช้ในการปั่นไฟเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้วีดีโอ ตัวอย่างการแยกส่วนและสร้างใหม่(วิทยาการคำนวณ ม.4 บทที่ 1)

ให้นักเรียนลองจินตนาการนำส่วนประกอบย่อยที่แยกส่วนจากวัตถุต่างๆ มาประกอบกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่