การเคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

เคลื่อนที่ เคลื่อนไหว

กลุ่มบล็อก Motion

ประกอบด้วยบล็อกที่ใช้กำหนดรูปแบบการเคลื่อนที่ให้ตัวละคร เช่น เคลื่อนที่ไปข้างหน้า หมุนทิศทาง ไปที่ตำแหน่งต่างๆ บนเวที โดยสามารถกำหนดค่าของการเคลื่อนที่ได้ บล็อกในกลุ่มบล็อก Motion มีดังนี้

บล็อก

ตัวละคร

เวที

ความหมาย

ไปข้างหน้า หรือถอยหลัง ตัวอย่างไปข้างหน้า 10 หน่วย

หมุนตามเข็มนาฬิกา ตัวอย่าง หมุนตามเข็มนาฬิกา 15 องศา

หมุนทวนเข็มนาฬิกา ตัวอย่าง หมุนทวนเข็มนาฬิกา 15 องศา

ระบุทิศทางที่ต้องการ ตัวอย่าง ระบุทิศทาง 90 องศา

ระบุให้ตัวละครหันไปหาเป้าหมายที่กำหนด

ไปที่ตำแหน่ง (x,y) บนเวที ตัวอย่าง ไปตรงกลางเวที(x=0,y=0)

ไปตำแหน่งของเป้าหมายที่ระบุ ตัวอย่าง

ไปที่ตำแหน่งตัวชี้เมาส์

ไปที่ตำแหน่งเดียวกับตัวละคร Sprite1

เคลื่อนที่ไปที่ตำแหน่ง (x,y) บนเวทีในเวลาที่กำหนด

ตัวเลขยิ่งมากยิ่งช้า

เปลี่ยนตำแหน่งของตัวละครไปด้านซ้ายหรือขวา

ตัวอย่างเปลี่ยนตำแหน่งตัวละครไปด้านขวา 10 หน่วย

ตั้งค่าตำแหน่งตัวละครไปด้านซ้ายหรือขวา

ตัวอย่าง ตั้งค่าตัวละครไปที่ตำแหน่ง

x = 0 คือ ตรงกลางเวที

x = 240 คือ ขอบขวาสุด

x = -240 คือ ขอบซ้ายสุด

เปลี่ยนตำแหน่งของตัวละครไปด้านบนหรือล่าง

ตัวอย่าง เปลี่ยนตำแหน่งตัวละครไปด้านบน 10 หน่วย

ตั้งค่าตำแหน่งตัวละครไปด้านบนหรือล่าง

ตัวอย่าง ตั้งค่าตัวละครไปที่ตำแหน่ง

y = 0 คือ ตรงกลางเวที

y = 180 คือ ขอบบนสุด

y = -180 คือ ขอบล่างสุด

ถ้าตัวละครชนขอบให้สะท้อนกลับ

กำหนดลักษณะการหมุนของตัวละครถ้าเป็น

ตัวละครจะหันไปทางซ้าย

หรือขวาเท่านั้น โดยจะหันไปทางซ้ายเมื่อทิศเป็นค่าลบ (อยู่ในช่วง

-1 ถึง -179 องศา) และหันไปทางขวาเมื่อทิศเป็นค่าบวก (อยู่ในช่วง

0 ถึง 180 องศา)ถ้าเป็น

ตัวละครจะไม่เปลี่ยนการหันหน้าไปตามทิศเลย

ถ้าเป็น

ตัวละครจะหันไปตามทิศทางที่กำหนด

แสดงตำแหน่งตัวละครตามแนวแกน x

ถ้าต้องการให้แสดงค่าตำแหน่งของตัวละครตามแนวแกน x

ให้คลิกที่่ช่องสี่เหลี่ยมจะปรากฎเครื่องหมาย

ซึ่งแสดงตำแหน่งบนเวที ตัวอย่าง

แสดงตำแหน่งตัวละครตามแนวแกน y

ถ้าต้องการให้แสดงค่าตำแหน่งของตัวละครตามแนวแกน y

ให้คลิกที่่ช่องสี่เหลี่ยมจะปรากฎเครื่องหมาย

ซึ่งแสดงตำแหน่งบนเวที ตัวอย่าง

แสดงทิศทางตัวละคร ถ้าต้องการให้แสดงค่าทิศทางตัวละครให้คลิก ที่ช่องสี่เหลี่ยมจะปรากฎเครื่องหมาย

ซึ่งแสดงทิศทางบนเวที ตัวอย่าง