ประเภทของข้อมูล

ประเภทของข้อมูลในโปรแกรมภาษา C


ตัวแปร (Variable) คือ การจองพื้นที่ในหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์สำหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ในการทำงานของโปรแกรม โดยมีการตั้งชื่อเรียกหน่วยความจำในตำแหน่งนั้นด้วย เพื่อความสะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ถ้าจะใช้ข้อมูลใดก็ให้เรียกผ่านชื่อของตัวแปรที่เก็บเอาไว้

ชนิดของข้อมูล ภาษาซีเป็นอีกภาษาหนึ่งที่มีชนิดของข้อมูลให้ใช้งานหลายอย่างด้วยกัน ซึ่งชนิดของข้อมูลแต่ละอย่างมีขนาดเนื้อที่ที่ใช้ในหน่วยความจำที่แตกต่างกัน และเนื่องจากการที่มีขนาดที่แตกต่างกันไป ดังนั้นในการเลือกใช้งานประเภทข้อมูลก็ควรจะคำนึงถึงความจำเป็นในการใช้งานด้วย สำหรับประเภทของข้อมูลมีดังนี้คือ

ข้อมูลชนิดซิมเปิล แบ่งได้เป็นข้อมูลประเภทลำดับ (Ordinal Type) และข้อมูลประเภทจำนวนจริง (Real Data Type)


ข้อมูลประเภทลำดับ (Ordinal Type)

ข้อมูลแบบลำดับเป็นข้อมูลที่มีค่าเป็นลำดับแน่นอน เช่น ตัวเลขที่ใช้ในการนับ ลำดับตัวอักษร เป็นต้น ในภาษาซียังแบ่งข้อมูลชนิดลำดับได้หลายประเภท เช่น

1. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็ม (Integer Data Type)

ข้อมูลประเภทนี้จะใช้กับตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็ม ในคอมพิวเตอร์จะใช้หน่วยความจำในการเก็บข้อมูล ถ้าหากคอมพิวเตอร์ใช้หน่วยความจำ 8 บิตหรือ 1 ไบต์ในการเก็บข้อมูล จะทำให้เก็บข้อมูลที่เป็นเลขฐานสิบได้ในช่วง 0 ถึง 255 แต่ถ้าใช้หน่วยความจำมากกว่านั้นในการเก็บข้อมูล ก็จะสามารถเก็บตัวเลขช่วงที่กว้างขึ้นได้

2. ข้อมูลชนิดจำนวนเต็มที่มีขนาด 2 เท่า (Long Integer)

คือข้อมูลที่มีเลขเป็นจำนวนเต็ม ใช้พื้นที่ 4 ไบต์


3. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยม (Float)

คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ขนาด 4 ไบต์

4. ข้อมูลชนิดเลขทศนิยมอย่างละเอียด (Double) คือข้อมูลที่เป็นเลขทศนิยม ใช้พื้นที่ในการเก็บ 8 ไบต์

5. ข้อมูลประเภทตัวอักขระ (Character Data Type)

ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นตัวอักขระหนึ่งตัว ซึ่งเป็นไปตามตารางรหัส ASCllประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นตัวอักษร ตัวเลข และอักขระพิเศษ เช่น


’A’ , ’B’ , ’C’

’\n’ รหัสขึ้นบรรทัดใหม่

’\t’ รหัสเว้นวรรค 1 tab

’\a’ เสียง Beep

6. ข้อมูลประเภทตรรก (Boolean Data Type)

จะเป็นค่าทางลอจิก ได้แก่ จริง(True) กับ เท็จ(False) จะใช้ในคำสั่งควบคุมการตัดสินใจการทำงาน ในการเรียงลำดับจะให้ค่าที่เป็นเท็จมีลำดับก่อนค่าที่เป็นจริง บางครั้งจะแทนค่าจริงด้วยเลขจำนวนเต็ม 1 หรือค่าที่มากกว่า 1 และแทนค่าเท็จด้วยเลข 0


ข้อมูลประเภทจำนวนจริง (Real Data Type)

ข้อมูลประเภทนี้จะเป็นจำนวนจริงหรือเลขทศนิยม ข้อมูลประเภทนี้จะจัดลำดับก่อนหลังได้ยากจึงไม่เป็นข้อมูลลำดับเนื่องจากทศนิยมมีหลายตำแหน่ง1. ข้อมูลประเภทสตริงเป็นการนำตัวอักขระมาต่อเรียงกันเป็นข้อความตั้งแต่หนึ่งตัวขึ้นไป โดยสามารถเก็บตัวอักขระได้ 255 ตัวโดยตัวอักขระจะต้องอยู่ในเครื่องหมาย “ ”ในการเขียนโปรแกรมภาษาซีจะมีการเติมตัวอักษรว่าง NULL (\o) เป็นตัวสุดท้าย