เกียรติบัตร ครูดีเด่น ในวันครู ๒๕๖๓

รางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศ

การประกวดคลิปวิดีโอ โครงการหมู่บ้านภักดี ทีม MYS Studio โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช