๓. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ

๓.๑ การพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

๓.๒ มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาการเรียนรู้


๓.๓ นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้

รูปภาพกิจกรรม