แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA)

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนมัธยมยางสีสุราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามหาสารคาม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ส่วนที่ ๑ ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

PA1 แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน ครูวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูนิวัฒน์.pdf

๒. งานที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานตำแหน่งครู

เอกสารหลักฐาน และคลิปการจัดการเรียนรู้