หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ และการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงาน