การแทรกปุ่ม Buttons

การแทรกปุ่ม buttons

การสร้างปุ่ม ต่างๆ ในหนังสือมีวัตถุประสงค์เพื่อ ใช้เป็นคำสั่ง ควบคุม

เช่น การควบคุมทิศทางเปิดหนังสือ ,การปิด หนังสือ , การเลือกสันหนังสือ,

การรับส่ง อีเมล์หรือ การสั่งพิมพ์

ซึ่งปุ่มต่างๆ จะเป็นรูปภาพ

นอกเหนือจากนั้น ผู้ใช้ สามารถออกแบบรูปภาพ ที่แทนคำสั่งต่างๆ ได้

เมื่อต้องการใช้งานปุ่มต่างๆ ให้คลิกเลือกที่ แถบเครื่องมือButtons จะมีเมนูย่อยของปุ่ม ให้เราเลือกใช้ปุ่ม ที่ สำคัญๆ ในการสร้างหนังสือ ได้แก่

- Close สำหรับปิดหนังสือ

- Home กลับไปหน้าปกหนังสือ

- Contents สำหรับไปหน้าสารบัญ

การแทรกปุ่ม Buttons