การทำหน้าสารบัญและการเชื่อมโยง

การสร้างปุ่มเชื่อมโยงจากข้อความ

1. กดที่

2. พิมพ์ข้อความตามต้องการ

3. ทำแถบดำข้อความที่ต้องการสร้างการเชื่อมโยงไปยังหน้าอื่น ๆ

4. คลิ๊กปุ่ม Link

5. ในช่อง Link Type เลือกPage ใน Link Targetเลือก 3

6. กด ok

7. จะปรากฏมีเส้นขีด ทับ แสดงว่าได้ทำการเชื่อมโยงแล้ว

8. ตัวเชื่อมโยงอื่น ๆ ก็ทำแบบเดียวจนครบทุกหัวข้อในสารบัญ

9. คลิ๊กปุ่ม ok