2.4 การลบส่วนประกอบของโมเดล

2.4 การลบส่วนประกอบของโมเดล

การลบโดยใช้แป้นพิมพ์ปุ่ม Delete

arrow

คลิกเครื่องมือ Selection Tool เพื่อเลือกพื้นผิวที่ต้องการลบ แล้วกดแป้นพิมพ์ปุ่ม Delete บนคีย์บอร์ด ก็จะปรากฏผล ดังภาพ

del1

การยกเลิกคำสั่งลบ ให้กดปุ่ม Ctrl+z

erase

การลบด้วยเครื่องมือ Eraser

สำหรับการลบเส้น, กรุ๊ป, หรือคอมโพเน้นต์เพียงชิ้นเดียว โดยเลือกเครื่องมือ Eraser บนแถบเครื่องมือ แล้วคลิกที่ชิ้นส่วนที่ต้องการลบ จะปรากฏเส้นสีน้ำเงินเพื่อให้เรารู้ว่าชิ้นส่วนใด หรือเส้นใดที่เลือกก่อนที่เราจะลบ ดังภาพ

del3

สำหรับการลบเส้น, กรุ๊ป, หรือคอมโพเน้นต์หลายชิ้น โดยเลือกเครื่องมือ Eraser แล้วคลิกลากผ่านชิ้นส่วนหรือเส้นที่ต้องการลบ จะปรากฏเส้นสีน้ำเงินเพื่อให้เรารู้ว่าชิ้นส่วนใด หรือเส้นใดที่เลือกก่อนที่เราจะลบ จากนั้นปล่อยเมาส์ ดังภาพ

del4

การยกเลิกคำสั่ง Eraser จากการลากเมาส์ไปลบเส้นหรือส่วนที่ไม่ต้องการลบโดยไม่ตั้งใจ ให้กดปุ่ม ESC แล้วปล่อยเมาส์