เรื่องที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับโมเดล

เรื่องที่ 2 พื้นฐานการทำงานกับโมเดล

สาระการเรียนรู้

2.1 รู้จักกับส่วนประกอบของโมเดล

2.2 รูปแบบการแสดงโมเดลบนจอภาพ

2.3 การเลือกส่วนประกอบของโมเดล

2.4 การลบส่วนประกอบของโมเดล

2.5 การใส่พื้นผิวโมเดล