03 การสร้างวัตถุด้วย Oval Tool

ใบความรู้ 3 การสร้างวัตถุด้วย Oval Tool