2.2 การระบุข้อมูลเข้าข้อมูลออก และเงื่อนไขของปัญหา