๑. ด้านการจัดการเรียนรู้

ลักษณะงานที่เสนอให้ครอบคลุมถึง การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ การศึกษา วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

ผลลัพธ์ (Outcomes) ของงานตามข้อตกลงที่คาดหวังให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

๑.ผู้เรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการสร้างภาพยนตร์สั้นได้

๒.ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์

๓.ผู้เรียนสามารถอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียนสื่อความจากเรื่องที่เรียนรู้ได้

๔.ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดบรรยากาศการเรียนรู้

๕. ผู้เรียนสามารถใช้เทคโนโลยีในการเรียนรู้ได้

๑.๑ การสร้างและพัฒนาหลักสูตร

๑.๒ การออกแบบการจัดการเรียนรู้

แผนการสอนหน้าเดียว การสร้างเว็บไซต์ 2565.pdf

๑.๓ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้

๑.๔ สร้างและหรือพัฒนาสื่อ นวัตกรรมเทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้

เว็บไซต์เพื่อการศึกษา niwatcomedu.com

ห้องเรียนออนไลน์ Google Classroom

๑.๕ การวัดและประเมินผล

ชิ้นงานรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น

ชิ้นงานการสร้างเว็บไซต์

การออกแบบกราฟิกด้วย CANVA

๑.๖ การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ เพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนาการเรียนรู้

วิจัย การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom.pdf

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัย 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา การสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้ Google classroom ในการจัด กิจกรรมการเรียนการสอน 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อจัด กิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้นกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมยางสีสุราชสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 26 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 ห้องเรียน จำนวนนักเรียน 56 คน ซึ่งได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้วิจัย ได้แก่ 1) ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom รายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น 2) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต่อจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้น สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าเฉลี่ยร้อยละ และค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ Google classroom มีค่าคะแนนผ่านเกณฑ์ประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 ร้อยละของคะแนนทีเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 55.95 2.ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีต่อจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนโดยใช้ Google classroom ในรายวิชาการสร้างภาพยนตร์สั้นพบว่ามีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด (𝑥̅= 4.57, S.D. = 0.55)๑.๗ การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน และการอบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน

1.8 อบรมและพัฒนาคุณลักษณะที่ดีของผู้เรียน สอดแทรกคุณลักษณะอันพึงประสงค์ คุณธรรม และจริยธรรม ในระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคำนึง
ความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคล